Inwentaryzacje przyrodnicze

W ramach inwentaryzacji przyrodniczych oferujemy:

  • ekspertyzy przyrodnicze (ornitologiczne, chiropterologiczne, dendrologiczne, entomologiczne, herpetologiczne, ichtiologiczne)
  • przygotowanie wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną
  • ocena oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze wraz z projektem działań minimalizujących i kompensujących
  • oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000
  • ocena ryzyka możliwości realizacji inwestycji wraz z określeniem potencjalnej skali zagrożenia

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!