Monitoring ornitologiczny i chiropterologiczny

W ramach monitoringu oferujemy:

  • opracowanie metodyki prac terenowych
  • realizację badań terenowych ornitologicznych i chiropterologicznych
  • ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ptaki i nietoperze
  • propozycje działań mających na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko
  • analizy porealizacyjne (wykonanie monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego) – wyszukiwania martwych i rannych zwierząt, pomiary akustyczne pracującej farmy wiatrowej wskazywanie działań minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływania
  • opinie ornitologiczne dla ocieplanych budynków z określeniem składu gatunkowego
    i ilościowego zasiedlających je ptaków oraz propozycje zaleceń ochronnych; nadzór ornitologiczny nad wykonywaniem zaleceń ochronnych

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!