Raporty oddziaływania na środowisko

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (zwane skrótowo oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) uregulowane jest w Dziale V ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dalej u.o.o.ś.

W tym zakresie ustawa transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Przepisy u.o.o.ś. definiują pojęcie „oceny oddziaływania na środowisko”, wskazując, iż pod tym terminem należy rozumieć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych u.o.o.ś. opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (art. 3 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś.).

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

  • bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia w szczególności na środowisko, ludność oraz zdrowie i warunki życia ludzi, a także na zabytki, dobra materialne, krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, oraz dostępność do złóż kopalin;
  • ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych;
  • możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  • wymagany zakres monitoringu (art. 62 ust. 1 u.o.o.ś.).

Dodatkowo, bez względu na rodzaj przedsięwzięcia, do wniosku o wydanie decyzji dołącza się (art. 74 ust. 1 pkt 3-7 u.o.o.ś.):

  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, albo – dla przedsięwzięć wymagających koncesji geologiczno-górniczej, decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny i prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (wraz z elektronicznym zapisem tej mapy);
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o braku takiego planu – jeżeli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzi regionalny dyrektor ochrony środowiska. Wymóg ten

nie dotyczy przedsięwzięć wymienionych w art. 74 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś.;

  • wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; wypis ten może zostać zastąpionym innym dokumentem wydanym przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, umożliwiającym ustalenie stron postępowania zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 u.o.o.ś.;
  • załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia;
  • wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów (o ile prace te są przewidziane do realizacji) – w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

tel. kom: 665 555 409 lub 785 187 276
e-mail: zapytaniaofertowe@ekoperfekt.pl